El portal d’Autònoms permet portar l’administració detallant clients, proveïdors, despeses, compte d’explotació per mesos, llistats de factures emeses, rebudes, desglossament de l’I.V.A.i llistat programat per presentar la facturació de clients i proveïdors, per trimestres, de més d’una certa quantitat. En particular els 3.005 euros.

Independentment del sistema fiscal adoptat per l’autònom, el portal genera informació suficient per saber, amb només prémer el botó del compte d’explotació mensual, saber si es guanya o es perd mensualment. El seu ús, de forma continuada, presenta la situació real a cada moment.

¿VOLS VEURE UNA DEMO DEL PORTAL AUTÒNOMS? REGISTRA’T AQUÍ  

El compte d’explotació mensual,  detallada, presenta els conceptes següents:


Consums d’Explotació. Compres realitzades de mercaderies, matèries primeres i altres adquisicions corrents de béns efectuats a tercers.

Sous i salaris. Retribucions als empleats per sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per despeses de viatge així com retribucions en espècie.

Seguretat social i altres despeses de personal. S’inclou la seguretat social a càrrec de l’empresa així com les cotitzacions corresponents al titular de l’explotació. S’inclouen les despeses de formació de personal, les contribucions satisfetes per l’empresari com a promotor d’un pla de pensions del que resultin partícip els seus empleats, o dotacions a sistemes alternatius per a la cobertura de contingències anàlogues del pla, sempre que siguin deduïbles fiscalment. A més, les Indemnitzacions satisfetes al personal i qualsevol altra despesa relacionada per rescabalar-li d’un dany o perjudici, assegurances d’accident del personal de l’empresa que no sigui considerat com a pura liberalitat.

Arrendaments i cànons. Despeses originades pel lloguer de béns mobles o immobles, així com les quantitats satisfetes pel dret d’ús de patents, marques i altres manifestacions de la propietat industrial.

Reparacions i conservació. Despeses per al manteniment de l’Immobilitzat, no incloent els de ampliació i millora. S’entén per reparació el procés pel qual es torna a posar en condicions de funcionament un element de l’Immobilitzat. Per la seva banda, la conservació té per objecte mantenir l’actiu en bones condicions de funcionament, mantenint la seva capacitat productiva.

Servicis de Professionals, subministraments i altres Serveis Exteriors. Import que se satisfà als Professionals pels serveis prestats a l’empresa. Comprèn els honoraris d’economistes, advocats, auditors, notaris, etc., així com les comissions d’agents mediadors independents. Com a Subministraments s’entén el consum d’energia, aigua, telèfon i qualsevol altre proveïment que no es pugui emmagatzemar . Com a Serveis Exteriors són els transports, cosines d’assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, etc.

Tributs Fiscalment deduïbles. Tributs i recàrrecs no estatals, les exaccions parafiscals, taxes, recàrrecs i contribucions especials estatals, autonòmiques o municipals no repercutibles legalment, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o els béns productors dels mateixos i que no tinguin caràcter sancionador. Són tributs fiscalment deduïbles, per exemple, l’I.A.I, l’I.B.I. que recaigui sobre els elements afectes a l’activitat. No són deduïbles les sancions, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de declaracions, liquidacions i autoliquidacions tributàries.

Despeses Financeres. S’inclouen tots els derivats de la utilització de recursos financers de tercers per al finançament de les activitats de l’empresa o dels seus elements d’actiu.

Amortització de l’Immobilitzat. És despesa deduïble les quantitats comptabilitzades que, enconcepte de l’amortització de l’Immobilitzat, corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Altres Despeses fiscalment deduïbles. S’han de consignar tots els altres despeses que, tenint el caràcter de deduïbles, no figurin expressament en anteriors apartats. Com a exemple, sempre que existeixi una adequada correlació amb els ingressos de l’activitat, l’adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d’elements no amortitzables, despeses d’assistència a Cursos, conferències, congressos, etc., quotes satisfetes per l’empresari o Professional a corporacions, càmeres o associacions empresarials legalment constituïdes.

demo-autonomosDesenvolupament de les opcions de l’aplicació


Factures. Rebudes. Emeses. Model d’Impressió. Conceptes de Venda.

Llistats. Factures rebudes. Factures emeses. Compte d’explotació per mesos. 347, import variable.

Clients.

Proveïdors.

General. Dades Generals. Centre de suport. Zona de descàrrega.

CONSULTA ELS VIDEO MANUALS DE L’APLICACIÓ Al NOSTRE CANAL DE YouTube