sociedades-portal

El portal de Societats es basa en una sèrie de fitxers mestres, sobre els quals es desenvolupen totes les opcions. Detallem les diferents opcions:

VOLS VEURE UNA DEMO DEL PORTAL DE SOCIETATS? REGISTRA’T AQUÍ

Fitxers Mestres


Comptes. Pla de comptes multinivell. Es poden definir diversos nivells comptables. Per defecte, es lliura pre programat el PGC amb 4 nivells, sent el nivell de comptes operatius de 8 dígits. El multinivell permet comptes operatius de fins a 15 dígits.

Clients i Proveïdors. Presenta tota la informació fiscal detallada dels mateixos, incloent el compte associat als mateixos, venciments, forma de pagament i la tarifa que s’aplica per defecte.

Caixa i Bancs. Permet la introducció directa d’anotacions comptables, incrementant la velocitat al només tenir en compte una de les partides de l’anotació comptable.

Tipus d’I.V.A./ I.G.I.C. Programació dels diferents tipus amb o sense recàrrec d’equivalència amb els comptes comptables associats Retencions. Programació dels diferents I.R.P.F. per a professionals o lloguers, amb els comptes comptables associats.

Conceptes. Són els diferents conceptes de facturació, amb la referència, la definició del concepte, la descripció i si està associat o no a la multitarifa.

Contrapartides. Contrapartides de despeses associades a les factures de proveïdors, amb el compte comptable associat. Permet saber, des de la part de facturació, classificar les compres i despeses.

Tarifes. Definició de les diferents tarifes associades a conceptes i a clients.

Informes


demo-sociedades

En aquest apartat es poden visualitzar el balanç de situació per períodes mensuals acumulats, el balanç de pèrdues i guanys, també per períodes mensuals acumulats, detallat sense percentatges, amb percentatges o sense comptes i amb percentatges. També es pot visualitzar el balanç de pèrdues i guanys per mesos , presenten una evolució anual de l’activitat. El llistat de facturació acumulada per trimestres per a la confecció del model 347. El compte d’explotació, calculada a partir de les factures emeses i rebudes i detallada per les contrapartides programades. Retencions de factures de proveïdors i clients. tresoreria, amb la previsió de cobraments i pagaments i els efectes pendents tant per pagar com cobrar, amb detall mensuals i anuals. Llistat del diari i de comprovació de l’I.V.A., que realitza una comprovació entre les factures emeses i rebudes i la informació obtinguda des de la comptabilitat.

Efectes. cartera de cobraments i pagaments. Amb diferents sistemes de consulta, permet el control detallat dels efectes, així com la seva comptabilització directa.

Diari. Anotacions. Aquesta opció permet la comptabilització directa d’anotacions, així com la consulta i la seva modificació. Rebent anotacions automàtiques directament des de les opcions de bancs i de la cartera d’efectes.

Desenvolupament de les opcions de l’aplicacio


ALBARANS. Emesos. Pendents de facturar.

FACTURES. Emeses. Rebudes.

MESTRES. Comptes. Clients. Proveïdors. Caixa/ Bancs. Tipus d’I.V. A. / I.G.I.C. Retencions. Conceptes. Contrapartides. Tarifes.

INFORMES. Balanç de Situació. Pèrdues i Guanys. Pèrdues i guanys per mesos. 347 programable per imports. Compte d’explotació. Retencions a proveïdors. Retencions a clients. Tresoreria. Diari. Comprovació d’I.V. A.

EFECTES. Cobraments i pagaments.

DIARI. Consulta diari. Consulta anotacions.

VARIS. Exercicis. Dades empresa. Definició de balanços. Descàrrega de fitxers. Canvi de contrasenya. Remeses.

CONSULTA ELS VIDEO MANUALS DE L’APLICACIÓ AL NOSTRE CANAL DE YouTube