O portal de Autónomos permite levar a administración detallando clientes, provedores, gastos, conta de explotación por meses, listaxes de facturas emitidas, recibidas, desagregación do IVE e listaxe programada para presentar a facturación de clientes e provedores, por trimestres, de máis dunha certa cantidade. En particular os 3005 euros.

Independentemente do sistema fiscal adoptado polo autónomo, o portal xera información abonda para saber, con só premer o botón da Conta de Explotación mensual, se se gana ou se perde mensualmente. O seu uso, de forma continuada, presenta a situación real en cada momento.

QUERES VER UNHA DEMO DO PORTAL AUTÓNOMOS? REXÍSTRATE AQUÍ  

A Conta de Explotación mensual, detallada, presenta os seguintes conceptos:


Consumos de Explotación. Compras realizadas de mercadorías, materias primas e demais adquisicións correntes de bens efectuados a terceiros.

Soldos e salarios. Retribucións aos empregados por soldos, pagas extraordinarias, axudas de custo e asignacións por gastos de viaxe así como retribucións en especie.

Seguridade social e outros gastos de persoal. Inclúese a seguridade social a cargo da empresa así como as cotizacións correspondentes ao titular da explotación. Inclúense os gastos de formación de persoal, as contribucións satisfeitas polo empresario como promotor dun plan de pensións do que resulten participes os seus empregados, ou dotacións a sistemas alternativos para a cobertura de continxencias análogas ás destes plans, sempre que sexan deducibles fiscalmente. Ademais, as indemnizacións satisfeitas ao persoal e calquera outro gasto relacionado para resarcilo dun dano ou prexuízo, seguros de accidente do persoal da empresa que non sexa considerado como pura liberalidade.

Arrendamentos e canons. Gastos orixinados polo alugueiro de bens mobles ou inmobles, así como as cantidades satisfeitas polo dereito de uso de patentes, marcas e demais manifestacións da propiedade industrial.

Reparacións e conservación. Gastos para o mantemento do inmobilizado, non se inclúen os de ampliación e mellora. Enténdese por reparación o proceso polo que se volve poñer en condicións de funcionamento un elemento do inmobilizado. Pola súa banda, a conservación ten por obxecto manter o activo en boas condicións de funcionamento, mantendo a súa capacidade produtiva.

Servizos de Profesionais, subministracións e outros Servizos Exteriores. Importe que se lles satisfai aos profesionais polos servizos que lle prestan á empresa. Comprende os honorarios de economistas, avogados, auditores, notarios, etc., así como as comisións de axentes mediadores independentes. Como Subministracións enténdese o consumo de enerxía, auga, teléfono e calquera outro abastecemento que non teña a calidade de almacenable. Como Servizos Exteriores son os transportes, primas de seguros, servizos bancarios e similares, publicidade, propaganda e relacións públicas, etc.

Tributos fiscalmente deducibles. Tributos e recargas non estatais, as exaccións parafiscais, taxas, recargas e contribucións especiais estatais, autonómicas ou municipais non repercutibles legalmente, sempre que incidan sobre os rendementos computados ou os bens produtores destes e que non teñan carácter sancionador. Son tributos fiscalmente deducibles, por exemplo, o IAE, o IBI que recaia sobre os elementos afectos á actividade. Non son deducibles as sancións, a recarga de constrinximento e a recarga por presentación fóra de prazo de declaracións, liquidacións e autoliquidacións tributarias.

Gastos Financeiros. Inclúense todos os derivados da utilización de recursos financeiros de terceiros para o financiamento das actividades da empresa ou dos seus elementos de activo.

Amortización do Inmobilizado. É gasto deducible as cantidades contabilizadas que, en concepto da amortización do Inmobilizado, correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, gozo ou obsolescencia.

Outros Gastos fiscalmente deducibles. Deben consignarse todos os demais gastos que, tendo o carácter de deducibles, non figuren expresamente en apartados anteriores. Como exemplo, sempre que exista unha axeitada correlación cos ingresos da actividade, a adquisición de libros, subscrición de revistas profesionais e adquisición de elementos non amortizables, gastos de asistencia a cursos, conferencias, congresos, etc., cotas satisfeitas polo empresario ou profesional a corporacións, cámaras ou asociacións empresariais legalmente constituídas.

demo-autonomosDESENVOLVEMENTO DAS OPCIÓNS DA APLICACIÓN


Facturas. Recibidas. Emitidas. Modelo de Impresión. Conceptos de Venda.

Listaxes. Facturas Recibidas. Facturas Emitidas. Conta de Explotación por meses. 347, importe variable.

Clientes.

Provedores.

Xeral. Datos Xerais. Centro de soporte. Zona de descarga.

CONSULTA OS VÍDEO MANUAIS DA APLICACIÓN NA NOSA CANLE DE YouTube