sociedades-portalEste portal está deseñado coa finalidade de xestionar unha asociación, cooperativa, sociedade civil, sociedade mercantil e, en xeral, todas aquelas organizacións que teñen a obriga de levar a contabilidade consonte o Plan Xeral Contable vixente.

O portal de Sociedades baséase nunha serie de ficheiros mestres, sobre os que se desenvolven todas as opcións. Detallamos as diferentes opcións:

QUERES VER UNHA DEMO DO PORTAL SOCIEDADES? REXÍSTRATE AQUÍ

Ficheiros Mestres


Contas. Plan de contas multinivel. Pódense definir diversos niveis contables. Por defecto, entrégase preprogramado o PXC con 4 niveis, sendo o nivel de contas operativas de 8 díxitos. O multinivel permite contas operativas de ata 15 díxitos.

Clientes e provedores. Presenta toda a información fiscal detallada destes, incluíndo a conta asociada aos mesmos, vencementos, forma de pagamento e a tarifa que se aplica por defecto.

Caixa e bancos. Permite a introdución directa de apuntamentos contables, o que incrementa a velocidade ao só ter en conta unha das partidas do apuntamento contable.

Tipos de IVE/ IXIC. Programación dos diferentes tipos con ou sen Recarga de Equivalencia coas contas contables asociadas.

Retencións. Programación dos diferentes IRPF para profesionais ou alugueiros, coas contas contables asociadas.

Conceptos. Son os diferentes conceptos de facturación, coa referencia, a definición do concepto, a descrición e se está asociado ou non á Multitarifa.

Contrapartidas. Contrapartidas de gastos asociadas ás facturas de provedores coa conta contable asociada. Permiten saber, desde a parte de facturación, clasificar as compras e os gastos.

Tarifas. Definición das diferentes tarifas asociadas a conceptos e a clientes.

Informes


demo-sociedades

Neste apartado poden visualizarse o Balance de Situación por períodos mensuais acumulados, o Balance de Perdas e Ganancias, tamén por períodos mensuais acumulados, detallado sen porcentaxes, con porcentaxes ou sen contas e con porcentaxes.

Tamén se pode visualizar o Balance de Perdas e Ganancias por meses o que presenta unha evolución anual da actividade. A listaxe de facturación acumulativa por trimestres para a confección do modelo 347. A Conta de Explotación, calculada a partir das facturas emitidas e recibidas e detallada polas contrapartidas programadas. Retencións de facturas de provedores e clientes. Tesouraría, coa previsión de cobramentos e pagamentos e os efectos pendentes tanto para pagar como cobrar, con detalles mensuais e anuais. Listaxe de Diario e de Comprobación do IVE, que realiza unha comprobación entre as facturas emitidas e recibidas e a información obtida desde a contabilidade.

Efectos. Carteira de cobramentos e pagamentos. Con diferentes sistemas de consulta, permite o control detallado dos efectos, así como a súa contabilización directa.

Diario. Apuntamentos. Esta opción permite a contabilización directa de apuntamentos, así como a consulta e a súa modificación. Recibe apuntamentos automáticos directamente desde as opcións de Bancos e da Carteira de Efectos.

DESENVOLVEMENTO DAS OPCIÓNS DA APLICACIÓN


ALBARÁS. Emitidos. Pendentes de facturar.

FACTURAS. Emitidas. Recibidas.

MESTRES. Contas. Clientes. Provedores. Caixa/ Bancos. Tipos de IVE / IXIC. Retencións. Conceptos. Contrapartidas. Tarifas.

INFORMES. Balance de Situación. Perdas e Ganancias. Perdas e Ganancias por meses. 347 Programable por importes. Conta de Explotación. Retencións a Provedores. Retencións a Clientes. Tesouraría. Diario. Comprobación do IVE.

EFECTOS. Cobramentos e Pagamentos.

DIARIO. Consulta Diario. Consulta Apuntamentos.

VARIOS. Exercicios. Datos Empresa. Definición de Balances. Descarga de Ficheiros. Cambio Contrasinal. Remesas.

CONSULTA OS VÍDEO MANUAIS DA APLICACIÓN NA NOSA CANLE DE YouTube