El portal d’autònoms permet portar l’administració detallant clients, proveïdors, despeses, compte d’explotació per mesos, llistats de factures emeses, rebudes, desglossament de l’I.V. A. i llistat programat per a presentar la facturació de clients i proveïdors, per trimestres, de més d’una certa quantitat. En particular, 3.005 euros.

Independentment del sistema fiscal adoptat per l’autònom, el portal genera informació suficient per a saber, amb només prémer el botó del compte d’explotació mensual, saber si es guanya o es perd mensualment. El seu ús, de forma continuada, presenta la situació real a cada moment.

¿VOLS VORE UNA DEMO DEL PORTAL AUTONOMS? REGÍSTRATE ACÍ  

El compte d’explotació mensual, detallada, presenta els conceptes següents:


Consums d’explotació. Compres realitzades de mercaderies, matèries primeres i altres adquisicions corrents de béns efectuats a tercers.

Sous i salaris. Retribucions als empleats per sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per despeses de viatge així com retribucions en espècie.

Seguretat social i altres despeses de personal. S’inclou la Seguretat Social a càrrec de l’empresa així com les cotitzacions corresponents al titular de l’explotació. S’inclouen les despeses de formació de personal, les contribucions satisfetes per l’empresari com a promotor d’un pla de pensions del que resulten partícips els seus empleats, o dotacions a sistemes alternatius per a la cobertura de contingències anàlogues a les d’aquests tipus de plans, sempre que siguen deduïbles fiscalment. A més, les indemnitzacions satisfetes al personal i qualsevol altra despesa relacionada per a rescabalar­li d’un dany o perjudici, assegurances d’accident del personal de l’empresa que no siga considerat com a pura liberalitat.

Arrendaments i cànons. Despeses originades pel lloguer de béns mobles o immobles, així com les quantitats satisfetes pel dret d’ús de patents, marques i altres manifestacions de la propietat industrial.

Reparacions i conservació. Despeses per al manteniment de l’immobilitzat, no incloent­se els d’ampliació i millora. S’entén per reparació el procés pel qual es torna a posar en condicions de funcionament un element de l’immobilitzat. Per la seua banda, la conservació té per objecte mantenir l’actiu en bones condicions de funcionament, mantenint la seua capacitat productiva.

Servicis de professionals, subministraments i altres serveis exteriors. Import que se satisfà als professionals pels serveis prestats a l’empresa. Comprèn els honoraris d’economistes, advocats, auditors, notaris, etc., així com les comissions d’agents mediadors independents. Com a subministraments s’entén el consum d’energia, aigua, telèfon i qualsevol altre proveïment que no tinga la qualitat d’emmagatzemable. Com a serveis exteriors són els transports, primes d’assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, etc.

Tributs fiscalment deduïbles. Tributs i recàrrecs no estatals, les exaccions parafiscales, taxes, recàrrecs i contribucions especials estatals, autonòmiques o municipals no repercutibles legalment, sempre que incidisquen sobre els rendiments computats o els béns productors dels mateixos i que no tinguen caràcter sancionador. Són tributs fiscalment deduïbles, per exemple, l’I.A.I, l’I.B.I. que recaiga sobre els elements afectes a l’activitat. No són deduïbles les sancions, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de declaracions, liquidacions i autoliquidacions tributàries.

Despeses financeres. S’inclouen tots els derivats de la utilització de recursos financers de tercers per al finançament de les activitats de l’empresa o dels seus elements d’actiu. Amortització de l’immobilitzat. És despesa deduïble les quantitats comptabilitzades que, en concepte de l’amortització de l’immobilitzat, corresponguen a la depreciació efectiva que patisquen els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Altres despeses fiscalment deduïbles. Han de consignar­se totes les altres despeses que, tenint el caràcter de deduïbles, no figuren expressament en anteriors apartats. Com a exemple, sempre que existisca una adequada correlació amb els ingressos de l’activitat, l’adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d’elements no amortitzables, despeses d’assistència a cursos, conferències, congressos, etc., quotes satisfetes per l’empresari o professional a corporacions, càmeres o associacions empresarials legalment constituïdes.

demo-autonomosDesenvolupament de les opcions de l’aplicació


Factures. Rebudes. Emeses. Model d’impressió. Conceptes de venda.

Llistats. Factures rebudes. Factures emeses. Compte d’explotació per mesos. 347, import variable.

Clients.

Proveïdors.

General. Dades generals. Centre de suport. Zona de descàrrega.

CONSULTA ELS VIDEO MANUALS DE L’APLICACIO EN NOSTRE CANAL DE YouTube