sociedades-portal

El portal de societats es basa en una sèrie de fitxers mestres, sobre els quals es desenvolupen totes les opcions.

Detallem les diferents opcions:

¿VOLS VORE UNA DEMO DEL PORTAL DE SOCIETATS? REGÍSTRATE ACÍ

Fitxers mestres


Comptes. Pla de comptes multinivell. Es poden definir diversos nivells comptables. Per defecte, es lliura pre programat el PGC amb 4 nivells, sent el nivell de comptes operatius de 8 dígits. El multinivell permet comptes operatius de fins a 15 dígits.

Clients i Proveïdors. Presenta tota la informació fiscal detallada dels mateixos, incloent el compte associat, venciments, forma de pagament i la tarifa que s’aplica per defecte.

Caixa i Bancs. Permet la introducció directa d’anotacions comptables, la qual cosa incrementa la velocitat al només tenir en compte una de les partides de l’anotació comptable.

Tipus d’I.V.A./ I.G.I.C. Programació dels diferents tipus amb o sense recàrrec d’equivalència amb els comptes comptables associats.

Retencions. Programació dels diferents I.R.P.F. per a professionals o lloguers, amb els comptes comptables associats.

Conceptes. Són els diferents conceptes de facturació, amb la referència, la definició del concepte, la descripció i si està associat o no a la multi tarifa.

Contrapartides. Contrapartides de despeses associades a les factures de Proveïdors, amb el compte comptable associat Permeten saber, des de la part de facturació, classificar les compres i despeses.

Tarifes. Definició de les diferents tarifes associades a conceptes i a clients.

Informes


demo-sociedades

En aquest apartat poden visualitzar­se el balanç de situació per períodes mensuals acumulats, el balanç de pèrdues i guanys, també per períodes mensuals acumulats, detallat sense percentatges, amb percentatges o sense comptes i amb percentatges. També pot visualitzar­se el Balanç de Pèrdues i Guanys per mesos el que presenta una evolució anual de l’activitat. El llistat de facturació acumulativa per trimestres per a la confecció del model 347. El compte d’explotació, calculat a partir de les factures emeses i rebudes i detallada per les Contrapartides programades. Retencions de factures de proveïdors i clients. Tresoreria, amb la previsió de cobraments i pagaments i els efectes pendents tant per a pagar com cobrar, amb detalls mensuals i anuals. Llistat de diari i de comprovació de l’I.V.A., que realitza una comprovació entre les factures emeses i rebudes i la informació obtinguda des de la comptabilitat.

Efectes. Cartera de cobraments i pagaments. Amb diferents sistemes de consulta, permet el control detallat dels efectes, així com la seua comptabilització directa.

Diari. Anotacions. Aquesta opció permet la comptabilització directa d’anotacions, així com la consulta i la seua modificació. Rep anotacions automàtiques directament des de les opcions de bancs i de la cartera d’efectes.

Desenvolupament de les opcions de l’aplicació


ALBARANS. Emesos. Pendents de facturar.

FACTURES. Emeses. Rebudes.

MESTRES. Comptes. Clients. Proveïdors. Caixa/ Bancs. Tipus d’I.V. A. / I.G.I.C. Retencions. Conceptes. Contrapartides. Tarifes.

INFORMES. Balanç de Situació. Pèrdues i Guanys. Pèrdues i Guanys per mesos. 347 Programable per imports. Compte d’Explotació. Retencions a Proveïdors. Retencions a Clients. Tresoreria. Diari. Comprovació d’I.V. A.

EFECTES. Cobraments i Pagaments.

DIARI. Consulta Diari. Consulta Anotacions.

VARIS. Exercicis. Dades Empresa. Definició de Balanços. Descàrrega de Fitxers. Canvie Contrasenya. Remeses.

CONSULTA ELS VIDEO MANUALS DE L’APLICACIÓ AL NOSTRE CANAL DE YouTube