En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico (LSSICE), a seguir expóñense os datos identificativos da empresa:

D & D Servicios Empresariales, S.L.
Avda. Paraires 26, escalera D, local 3
08206 Sabadell ( Barcelona )
Tel. 93 724 77 07, Fax. 93 724 77 19
E mail: info@dydservicios.es
NIF: B-60.714.581

Sociedade constituída o 22 de novembro de 1994, inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona, tomo 27708, folio 217, folla 121295 cun capital social totalmente desembolsado de 72 001,24 euros.

A política de protección de datos persoais informa o usuario do procedemento levado a cabo pola organización para recoller os datos persoais, permitíndolles ver a estes o uso que se lles dá e as opcións que teñen as organizacións respecto á súa recollida.

Os datos persoais que se recollen nas WEB deberanse tratar consonte o disposto na LOPD 15/1999, e deberán ser tratados de xeito confidencial.

Os usuarios poden exercer os dereitos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación e revogación da súa autorización á utilización dos seus datos persoais.

Esta recollida de datos é xeral xa que na maioría das páxinas WEB que se visitan na actualidade recóllense os datos relativos ao usuario, xa que os datos persoais son un elemento imprescindible para a realización de calquera xestión, ou na relación a distancia co distribuidor, comercio, etc.

Por iso se puxo en marcha a LOPD, co fin de regular o tratamento dos datos persoais. Esta lei obriga a informar sobre o tratamento destes e os fins polos que a empresa os require. Esta información é a que se reflicte nos textos onde se recolle a política de privacidade.

Ademais a lei tamén obriga a que se solicite o consentimento para as cesións de datos que se realicen nas empresas. No ámbito WEB, para que o usuario dea o consentimento, cómpre que acepte as condicións que normalmente adoitan expoñerse na política de privacidade. Por iso, en todos os formularios que podemos atopar na rede, debe levar unha pestana onde podemos marcar que lemos e aceptamos as condicións.

Por medio deste sitio WEB recóllense datos de carácter persoal necesarios para a xestión e o mantemento dalgúns dos nosos servizos. Estes datos son incluídos nos nosos ficheiros, que están inscritos no Rexistro da Axencia de Protección de Datos co código de inscrición 2063250489.

Sen prexuízo das finalidades que en cada caso se indiquen, esta información será gardada e xestionada coa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade informática que se establecen na lexislación aplicable para impedir o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en relación con estes datos, dirixindo a súa solicitude ao enderezo do titular dos ficheiros. Pode atopar formularios para o exercicio dos seus dereitos no sitio WEB da Axencia de Protección de Datos.

O acceso e/ou uso deste portal de D & D Servicios Empresariales, S.L., en diante D & D atribúelle a condición de usuario, que acepta, desde este acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

www.dydservicios.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos, en diante os contidos, na internet pertencentes a D & D ou aos seus licenciantes aos que o usuario poida ter acceso. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que for necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

Neste rexistro, o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao usuario poderáselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial deste. O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que D & D ofrece a través do seu portal.

D & D manterá o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade das persoas, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, D & D non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chíos, ou outras ferramentas de participación.

D & D cumpre coas directrices da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, co Real decreto 1720/ 2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da lei orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Para iso, xunto a cada formulario de solicitude de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario lle poida solicitar a D & D, faralle saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, D & D informa de que lle dá cumprimento á Lei 34/ 2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e o comercio electrónico e solicitaralle o consentimento para o tratamento dos seus datos.

D & D en por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina WEB, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc. ), titularidade de D & D ou ben dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina WEB, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de D & D.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de D & D. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou de calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de D & D.

D & D non se fai responsable, en ningún caso, dos danos ou prexuízos de calquera natureza que se puidesen ocasionar. A título enunciativo: erros ou omisións dos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

D & D manterá o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no portal.

No caso de que se dispuxesen enlaces ou ligazóns cara a outros sitios da internet, D & D non exercerá ningún tipo de control sobre estes sitios e contidos. En ningún caso, D & D asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio WEB alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningunha destas ligazóns ou outros sitios da internet.

Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

D & D manterá o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións xerais de uso.

D & D perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

D & D poderá modificar en calquera momento as condicións que se determinan aquí, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

A relación entre D & D e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e tribunais da cidade de Sabadell.