En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa:

D & D Serveis Empresarials, S.L.
Avgda. Paraires 26, escala D, local 3
08206 Sabadell ( Barcelona )
Tel. 93 724 77 07, Fax. 93 724 77 19
I mail info@dydservicios.es
N.I.F. B­60.714.581

Societat constituïda el 22 de Novembre de 1.994, inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom 27708, foli 217, fulla 121295. Amb un capital social totalment desemborsat de 72.001,24 euros.

La política de protecció de dades personals, informa als usuaris del procediment dut a terme per l’organització per a arreplegar les dades personals, permetent veure a aquests l’ús que se’ls dóna i les opcions que tenen les organitzacions respecte a la seua recollida.

Les dades personals recollides en les WEBS es deuran tractar d’acord amb el que es disposa en la LOPD 15/1999, i deuran ser tractades de manera confidencial.

Els usuaris poden exercir els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel∙lació i revocació de la seua autorització a la utilització de les seues dades personals.

Aquesta recollida de dades és general, ja que a la majoria de les pàgines WEB que es visiten en l’actualitat s’arrepleguen les dades relatives a l’usuari, ja que les dades personals són element imprescindible per a la realització de qualsevol gestió, o en la relació a distància amb distribuïdor, comerç, etc.

Per açò es va desenvolupar la LOPD, amb la finalitat de regular el tractament de les dades personals. Aquesta llei obliga a informar sobre el tractament d’aquestes i les finalitats per les quals l’empresa els requereix. Aquesta informació és la que es reflecteix en els textos on s’arreplega la política de privadesa.

A més la Llei obliga també al fet de què se sol∙licite el consentiment per a les cessions de dades que es realitzen en les empreses. En l’entorn WEB, perquè l’usuari done el seu consentiment, és necessari que accepte les condicions que normalment solen exposar­se en la política de privadesa. Per açò, tots els formularis que podem trobar en la xarxa, han de portar una pestanya on podem marcar que hem llegit i acceptat les condicions.

Per mitjà d’aquest lloc web s’arrepleguen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades amb el codi d’inscripció 2063250489.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seua deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establides en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les seues dades, la seua manipulació, deterioració o pèrdua.

En qualsevol moment pot vostè exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel∙lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seua sol∙licitud a l’adreça del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

L’accés i/o ús d’aquest portal de D& D Serveis Empresarials, S.L., d’ara endavant D & D li atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

www.dydservicios.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades, d’ara endavant els continguts, en Internet pertanyents a D& D o als seus llicenciadors als quals l’usuari puga tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li podrà proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent­se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que D & D ofereix a través del seu portal.

D & D es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de les persones, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, D & D no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

D & D compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/ 2007 del 21 de desembre pel qual aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per açò, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari puga sol∙licitar a D& D, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant­li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació u oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau.

Així mateix, D & D informa que dóna compliment a la Llei 34/ 2002 de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i li sol∙licitarà el seu consentiment al tractament de les seues dades.

D & D com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel∙lectual i industrial de la seua pàgina WEB, així com dels elements continguts en la mateixa ( a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. ), titularitat de D & D o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel∙lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de D& D.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel∙lectual i industrial titularitat de D & D. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir­los, copiar­los i emmagatzemar­los en el disc dur del seu Ordinador o de qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Uuuari haurà d’abstenir­se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal∙lat en les pàgines de D& D.

D & D no es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions dels continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar­ho.

D & D es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el portal.

En el cas que es disposaren enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, D & D no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, D & D assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

D & D es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents condicions generals d’ús.

D & D perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

D & D podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

La relació entre D & D i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.